Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276

SPSS Statistics

SPSS Statistics

Περιγραφή

Το SPSS Statistics, ένα από τα δημοφιλέστερα στατιστικά πακέτα,  είναι ένα εργαλείο για την ανάλυση δεδομένων που επιτρέπει την διεξαγωγή ποικίλων στατιστικών διαδικασιών. Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές χρήσης του SPSS Statistics στην διαδικασία ανάλυσης δεδομένων, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε ένα κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο καθώς και στην ανάλυση εταιρικών δεδομένων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σεμιναρίων θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοήσετε τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος και να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά το γραφικό του περιβάλλον
  • Εισάγετε, αναγνωρίζετε, ορίζετε, τροποποιείτε καθώς και να αναλύετε δεδομένα αλλά και να παρουσιάζετε τα αναλυτικά τους αποτελέσματα
  • Εκτελείτε περιγραφικές αναλύσεις
  • Εκτελείτε παραμετρικούς και μη παραμετρικούς ελέγχους
  • Εκτελείτε απλές παλινδρομήσεις και αναλύσεις πολλαπλών μεταβλητών (Factor και Cluster)

Δείτε Ακόμη