Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
|

asep
3
Ιούλ

ΑΣΕΠ προκήρυξη 64ΕΣ/2018: Παράταση υποβολής αιτήσεων

ΑΣΕΠ προκήρυξη 64ΕΣ/2018: Παράταση υποβολής αιτήσεων

Γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Γ4β/οικ.50762/3-7-2018 Κοινή Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: 6ΚΛΧ465ΦΥΟ-ΩΗΧ), η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην υπ’ αριθ. 64ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. Γ4β/οικ.46634/15-6-2018) του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016), όπως ισχύει, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 27 Ιουλίου και ώρα 14:00.

Περαιτέρω, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. 64ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του Ν. 4369/2016.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ